fbpx

eCitizen – alat za modernu komunikaciju građana i lokalne samouprave BiH

Izazov

Uključiti građane u rad tijela lokalne uprave, unaprijediti komunikaciju i omogućiti bolju međusobnu saradnju.

Rješenje

Web i mobilna aplikacija eCitizen za jednostavnu komunikaciju i saradnju građana s tijelima lokalne samouprave.

Rezultat

Veća uključenost građana u rad jedinica lokalne samouprave.

Jednostavna komunikacija između građana i tijela lokalne vlasti doprinosi efikasnijem radu javne uprave te značajno unapređuje svakodnevni život građana. Imajući to na umu, lokalna vlast u Bosni i Hercegovini odlučila je građanima omogućiti moderan kanal za komunikaciju i saradnju – aplikaciju pod nazivom eCitizen.

eCitizen - alat za modernu komunikaciju građana i lokalne samouprave BiH
eCitizen - alat za modernu komunikaciju građana i lokalne samouprave BiH

Vlada Švicarske je 2016. godine pokrenula Projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) kojeg realizira Razvojni program Ujedinjenih nacija u BIH (UNDP BiH). Jedan od glavnih segmenata ovog projekta je i podrška lokalnim vlastima u jačanju transparentnosti rada javne uprave i većem uključivanju građana u javne procese, što je bio i cilj eCitizen aplikacije.

eCitizen je web bazirana aplikacija koja građanima omogućava:

 • online učešće u procesu javne rasprave te sjednicama općinskog vijeća
 • iznošenje mišljenja o sjednicama te pregled i komentarisanje tačaka sjednica koje se odnose na goruća pitanja na terenu
 • mogućnost glasanja za određenu tačku javne rasprave postavljanje direktnih pitanja vijećnicima/odbornicima, načelnicima i gradonačelnicima
 • slanje upita lokalnoj upravi u svega nekoliko klikova, dok odgovor slijedi u roku od 48 sati
 • prijava pritužbi s lokacija na kojima se građani nalaze, npr. slikanjem ilegalne deponije smeća putem mobilne verzije aplikacije

Uključenost građana u rad jedinica lokalne samouprave osiguranjem jednostavne komunikacije s tijelima vlasti i otvaranjem mogućnosti iznošenja mišljenja i predlaganja ključnih izazova u zajednici koja zahtijevaju rješavanje.

Projekt je obuhvatio:

 • razvoj jedinstvene višekorisničke web aplikacije za 18 jedinica lokalne samouprave sa odvojenim bazama podataka
 • razvoj Android aplikacije u programskom jeziku Java, korištenjem razvojnog okruženja Android studio
 • razvoj iOS aplikacije u programskom jeziku Swift verzije 5.1.3, korištenjem razvojnog okruženja Xcode 11.3.1 te na operativnim sistemima MacOS Mojave i MacOS Catalina
 • implementaciju SMS i Email servisa integracijom sa SMS gateway-em i email serverom
 • implementaciju REST servisa za integraciju sa sistemima treće strane i REST servisi za mobilne aplikacije
 • edukaciju korištenja sistema za gradske / opštinske službenike

Funkcionalnosti aplikacije:

 • aplikacija je dostupna kao online platforma na adresi www.ecitizen.ba, a moguće ju je koristiti u cloudu ili u lokalnoj instalaciji
 • mobilnu aplikaciju moguće je preuzeti putem stranica Google Play i App Store
 • mobilna aplikacija podržava zaprimanje Push notifikacija generisanih na strani Web aplikacije posredstvom Firebase Cloud Messaging servisa za Android verziju dok se za iOS verziju koristi Apple Push Notifications service povezan sa Firebase Cloud-om
 • početna stranica aplikacije sadrži linkove koji vode na eCitizen za svaku pojedinačnu jedinicu lokalne samouprave
 • mogućnost pregleda zadnjih 5 pritužbi na portalu, 5 zadnjih objavljenih sjednica, 5 najaktivnijih vijećnika/načelnika te 5 zadnjih javnih rasprava
eCitizen - alat za modernu komunikaciju građana i lokalne samouprave BiH

Za razvoj aplikativnog sloja korištene tehnolgoije su C#, .NET Core, za backend aplikacije, te Angular7, za frontend dio aplikacije. Za skladište podataka korišten je PostgreSQL.

Projekt je finansiran od strane Ambasade Švicarske u BiH.